Team Ray & S.Veland

____________________________________

Bergen -Norway

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                   Raymond Kalleklev                                      

                

                     Norway

 

          

              Tlf: + 47 456 67 777